Informatieplicht energiebesparing zet ondernemers aan tot energiebesparende maatregelen

De informatieplicht energiebesparing, die sinds 1 juli 2019 van kracht is, heeft een impuls gegeven aan energiebesparing bij bedrijven en instellingen. Ruim 44.000 bedrijfslocaties hebben inmiddels gerapporteerd welke energiebesparende maatregelen zijn uitgevoerd en welke maatregelen nog op de planning staan. De informatieplicht biedt gemeenten en omgevingsdiensten meer inzicht in de energiebesparende maatregelen die bedrijven nemen, waardoor de toezichtstaak effectiever kan worden uitgevoerd. Bedrijven met een auditplicht onder de Energy Efficiency Richtlijn (EED) hadden tot en met 5 december 2019 uitstel van de informatieplicht energiebesparing.

Er is op dit moment over ruim 44.000 bedrijfslocaties gerapporteerd in het e-loket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Bedrijven en instellingen hebben de gevraagde gegevens veelal zorgvuldig aangeleverd. Uit de rapportages blijkt dat meer dan de helft van de toepasselijke maatregelen al volledig is doorgevoerd. Circa 15% van de erkende maatregelen moet nog door de bedrijven worden uitgevoerd. De meest getroffen maatregelen zijn het aanbrengen van ledverlichting en het isoleren van spouwmuren. Bedrijven die nog niet hebben gerapporteerd zullen door hun bevoegd gezag (gemeente) worden aangesproken en riskeren uiteindelijk een dwangsom.

Het verbruik waarover is gerapporteerd, komt overeen met het gemiddeld gasgebruik van ca. 1,3 miljoen vierpersoonshuishoudens (2,1 miljard m³) en het elektriciteitsverbruik van gemiddeld 3,7 miljoen vierpersoonshuishoudens (16,5 miljard kWh).

Informatieplicht en Activiteitenbesluit Milieubeheer

In het activiteitenbesluit milieubeheer is opgenomen dat bedrijven energiebesparende maatregelen moeten nemen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Sinds 2013 zijn daarvoor overzichten (erkende maatregelenlijsten per bedrijfstak) beschikbaar gesteld met energiebesparende maatregelen waarvan bekend is dat ze binnen vijf jaar worden terugverdiend.  

Naast de langer bestaande energiebesparingsplicht is sinds 1 juli 2019 ook de informatieplicht energiebesparing van kracht. Hiermee is het verplicht geworden voor bedrijven die per jaar meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas gebruiken om te rapporteren over hun energieverbruik en de maatregelen uit de erkende maatregelenlijst die ze hebben genomen. Als deze erkende maatregelen nog niet zijn genomen, mag het bedrijf aangeven waarom dat zo is en wanneer ze de maatregelen gaan nemen. Soms wacht een ondernemer of instelling op een natuurlijk moment, zoals vervangende nieuwbouw, uitbreiding of verbouw.

Ondersteunend toezicht

In het laatste jaar van het Energieakkoord, dat in 2020 overgaat in het Klimaatakkoord, zal extra aandacht worden besteed aan de energiebesparingseisen uit de Wet milieubeheer. Met MKB-Nederland wordt momenteel onderzocht of de branches hun leden daarbij verder kunnen ondersteunen bij het uitvoeren van de erkende maatregelen. Ook het bevoegd gezag wet milieubeheer, de gemeenten en haar omgevingsdiensten, krijgen extra ondersteuning om bedrijven te stimuleren en te bevorderen om (alsnog) te voldoen aan de informatie- en energiebesparingsplicht. In de Klimaat- en Energieverkenning 2019 wordt geraamd dat de extra inzet op de energiebesparingsplicht in het kader van het Energieakkoord optelt tot een besparing van 9,7 petajoule in 2020.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *